Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 : Definities                                                    

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Verkoper : de verkoper van de algemene voorwaarden. Koper : de wederpartij van verkoper handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Overeenkomst : de overeenkomst tussen verkoper en koper.

Artikel 2 : Algemeen                                                   

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen verkoper en een koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen dan overleggen welke nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen gehanteerd worden waarbij de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 : Aanbiedingen en offertes                                                    

Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.

Verkoper is slechts aan de offertes gebonden indien de koper  binnen 30 dagen schriftelijk heeft gereageerd.

Levertijden in offertes van de verkoper zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en af fabriek. De samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 : Uitvoering van de overeenkomst                                                     

Verkoper zal overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan verkoper zijn versterkt, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verkoper kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 5 : Levering                                                       

Levering geschiedt af fabriek van verkoper.

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper.

Indien de zaken worden bezorgd is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen dan afzonderlijk worden gefactureerd.

Indien verkoper gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan overeenkomstig is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.

Verkoper is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 : Onderzoek, reclames                                                             

Koper is vrij het geleverde op het moment van levering binnen 14 dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die daaraan gelden.

Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Nier zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking schriftelijk te worden gemeld.

Indien koper reclameert blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper op de wijze zoals door verkoper aangegeven.

Artikel 7 : Vergoedingen, prijs en kosten                                                           

Indien verkoper met koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen is de verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

Verkoper mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten en verpakkingsmaterialen.

Artikel 8 : Wijziging van de overeenkomst                                                        

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst aanpassen, waardoor levertijd wordt beïnvloed.

Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de verkoper de koper hierover tevoren inlichten.

Artikel 9 : Betaling                                                        

Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren schorten betalingsverplichtingen niet op.

Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van dertig dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is dan rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is.

De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper onmiddellijk opeisbaar.

Verkoper heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 10 : Eigendomsvoorbehoud                                                      

Alle door verkoper geleverde zaken zoals tekeningen, foto’s, software, (elektronische) bestanden enz. blijven te allen tijde eigendom van verkoper.

De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal. Door verkoper geleverde zaken mogen worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 11 : Garantie                                                    

Verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebruik is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke toestemming van verkoper, koper of derden wijzingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waardoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 12 : Incassokosten                                                         

Is koper in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 10% over het nog verschuldigde bedrag.

Dit met een minimum van 350,00 euro.

Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 13 : Opschorting en ontbinding                                               

Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien

A- koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

B- na het sluiten van de overeenkomst verkoper vreest dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen.

C- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst          onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anders zins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Verkoper behoudt slecht het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 : Teruggave ter beschikking gestelde zaken                                                

Indien verkoper aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hierna voortvloeiende kosten voor zijn rekening. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning alsnog in gebreke blijft, heeft verkoper her recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

Artikel 15 : Aansprakelijkheid                                                

Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper tegen koper beperkt tot wat in deze voorwaarden onder “Garanties”is geregeld.

Indien verkoper aansprakelijkheid is voor directe schade dan is die aansprakelijkheid nimmer meer dan de factuurwaarde waaruit de directe schade is ontstaan.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

A- de redelijke kosten van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden.

B- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestaties van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan verkoper toegerekend kan worden.

C- redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16 : Overmacht                                               

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die nakoming verhindert.

Voor zover verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is verkoper gerechtigd om het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren.

Artikel 17 : Vrijwaringen                                                           

De koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens die bij de overeenkomst worden gebruikt.

Indien koper aan verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat ze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 : Intellectuele eigendommen en auteursrechten                                                     

Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden van de Auteurswet.

De in het kader van de overeenkomst eventueel door de verkoper tot stand gebrachte ontwerpen, tekeningen, software, foto’s, patenten, artikel benamingen andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 19: Toepasselijk recht                                                  

Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 : Geschillen                                                

De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij kantonrechter bevoegd is.

Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.